Address Description
D05F
Messaging: George
D06D
Messaging: Lizzy
D07B
Messaging: Ralph
D089
Messaging: Credits
D0CB
Messaging: Rampage
D0D5
Messaging: Change Controls
D0EB
Messaging: Controls
D108
Messaging: Special Keys
D110
Messaging: Select Menu
D133
Messaging: Choose Controls/ Character Option
D18F
Messaging: Game Over
FDDE
Messaging: Ticker News